איגוד ערים שרון צפוני מוציא מכרז פומבי להקצאת שטח, תכנון, הקמה והפעלה של מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני

איגוד ערים השרון הצפוני (תברואה וסילוק אשפה) בראשותו של חבר מועצת עיריית נתניה, חיים פרידריך, מוציא מכרז פומבי, להקמת מתקן הפרדה וטיפול של פסולת ביתית . זאת לאחר שפרידריך ביחד עם סגנו, אילן כהן ומזכיר האיגוד, רפי קדוש נפגשו עם השר להגנת הסביבה, זאב אלקין וקיבלו ממנו את ברכת הדרך.

לדברי חיים פרידריך המכרז יתקיים בשיטת:
( Design, Build, Own, Operate, Transfer ) D.B.O.O.T
להקצאת שטח, תכנון, הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת עירונית, כשמתקני הטיפול יכללו מיון, טיפול מקדים, עיכול אנאירובי ומתקן תרמי להפקת אנרגיה משאריות ומיועדים לטפל ב – 1500 טון ליום לפחות לתקופה של עד 25 שנים.

על פי תנאי המכרז המתקן ייבנה בשני שלבים: בשלב הראשון יידרש המציע הזוכה לתכנן ולהקים מתקן MBT הכולל מתקן מיון ומתקן עיכול אנאירובי ומרכז מבקרים. בשלב השני יידרש לתכנן ולהקים מתקן תרמי להפקת אנרגיה משאריות הפסולת הממוינות במתקן.

המציע יידרש להציג זיקה וזמינות ריאלית להקמת המתקן במקרקעין ששטחם לא יפחת מ – 40 דונם במרחב האיגוד כשהוא בעל היקף פעילות כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ – 100,000,000ש"ח בכל אחת משלוש השנים האחרונות לפחות, ושההון העצמי שלו, לרבות שווי נכסיו נכון ל – 31.12.2017, אינו נופל מסך של 25,000,000 ₪.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 25.3.18 במשרדי האיגוד. כן שומר האיגוד על זכותו לבטל או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו ולקיים מפגשי הבהרה עם המציעים הכל כמפורט במסמכי המכרז.

איגוד ערים שרון צפוני הוקם במטרה לשמור על רמה ניאותה של איכות הסביבה ואיכות החיים באזורי הנחלים ומאגרי המים הקיימים בתחום האיגוד. מדובר בהתארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות בחלק הצפוני של אזור השרון והוא כולל כ- 400,000 נפש הנפרשים על שטח של כ – 400,000 דונם. הרשויות החברות באיגוד הן: נתניה, רעננה, עמק חפר, לב השרון, חוף השרון, קדימה-צורן, תל מונד, פרדסיה, כפר יונה, אבן יהודה, זמר ואליכין.