מכרז פומבי להקמה והפעלה של מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני

""