מכרז פומבי להקמה והפעלה של מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית בשרון הצפוני

שימו לב: בעקבות דרישות משתתפים, ועדת המכרזים החליטה לדחות את הגשת המכרז מתאריך 01/07/2018 בשעה 12:00 לתאריך 02/09/2018 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
חיים פרידריך יו"ר איגוד ערים שרון צפוני

 

""